Mały poradnik podatnika

1. Masz obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej, jeżeli prowadzisz sprzedaż towarów lub usług, w tym w zakresie handlu i gastronomii, na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych.

 

2. Sprawdź termin(y) ufiskalnienia kas(y). Zalecamy zakup kasy miesiąc wcześniej, aby poznać kasę i uniknąć błędów rejestracji po ufiskalnieniu.

 

3. Ufiskalnienie bywa operacją stresującą. Zalecamy przeprowadzenie tej operacji nieco wcześniej, by pośpiech nie stał się przyczyną kosztownych pomyłek.

4. Uwaga!!! Przed terminem ufiskalnienia kasy napisz do U.S. oświadczenie dotyczące ilości kas i miejsc ich instalacji (adresy). Pamiętaj, że przy większej ilości kas możesz rozłożyć to na raty (1/5 kas miesięcznie w zaokrągleniu w górę do liczb całkowitych).

5. O zakupie kasy rezerwowej decydujesz Sam. Pamiętaj jednak, że w przypadku awarii kasy i braku kasy rezerwowej nie można prowadzić sprzedaży towarów,

6. Jeżeli chcesz skorzystać z odpisu (90% wartości netto kasy, lecz nie więcej niż 700 zł.) musisz:

  • być właścicielem kasy (nie skorzysta z ulgi podatnik nabywający kasę w drodze leasingu, dzierżawy, użyczenia lub odkupienia od firmy nie upoważnionej do sprzedaży kas)
  • posiadać dowód zapłaty całej należności,
  • posiadać kasę z homologacją Ministerstwa Finansów ważną w momencie zakupu kas,
  • przed rozpoczęciem ewidencjonowania zgłosić oświadczenie o ilości i miejscach instalacji kas (patrz pkt 4),
  • w ciągu 7 dni od ufiskalnienia powiadomić U.S. na właściwym formularzu.
  • użytkować kasy zgodnie z przepisami.

Trzeba pamiętać, że odpis przysługuje wyłącznie tym, którzy rozpoczynają ewidencjonowanie, warto więc zadeklarowaną liczbę kas powiększyć o kasy rezerwowe lub przeznaczone do planowanych do otwarcia nowych punktów sprzedaży (…)

Czytaj całość..


Ustawa o podatku od towarów i usług

Art. 1.

 

1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem od towarów i usług.
2. Podatek od towarów i usług stanowi dochód budżetu państwa.

 


Art. 2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:

 

1) terytorium kraju – rozumie się przez to terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) państwie członkowskim – rozumie się przez to państwo członkowskie Wspólnoty Europejskiej 3) terytorium Wspólnoty – rozumie się przez to terytoria państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej, z tym że na potrzeby stosowania tej ustawy:

a) Księstwo Monako traktuje się jako terytorium Republiki Francuskiej, wyspę Man traktuje się jako terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,

b) następujńce terytoria poszczególnych państw członkowskich traktuje się jako wyłączone z terytorium Wspólnoty Europejskiej:

– wyspę Helgoland, terytorium Buesingen – z Republiki Federalnej Niemiec,
– Ceutę, Melillę, Wyspy Kanaryjskie – z Królestwa Hiszpanii,
– Livigno, Campione d’Italia, włoską część jeziora Lugano – z Republiki Włoskiej,
– departamenty zamorskie Republiki Francuskiej – z Republiki Francuskiej,
– Górę Athos – z Republiki Greckiej,
– Wyspy Alandzkie – z Republiki Finlandii;

4) terytorium państwa członkowskiego – rozumie się przez to terytorium państwa wchodzące w skład terytorium Wspólnoty (…)

Czytaj całość…


Rozporządzenie Ministra Finansów (z dnia 27 czerwca 2008 r.)

§ 1. Rozporządzenie określa:

 

1) zwolnienia na czas określony niektórych grup podatników oraz niekturych czynności z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwanego dalej „ewidencjonowaniem”;

 

2) sposób, warunki i tryb odliczania od podatku należnego (zwrotu) kwoty, o której mowa w art. 111 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą”, oraz przypadki, warunki i tryb zwrotu kwot, o których mowa w art. 111 ust. 6 ustawy, przez podatnika, oraz inne przypadki naruszenia warunków związanych z jej odliczeniem (zwrotem), powodujące konieczność dokonania przez podatnika zwrotu tych kwot

§ 2. Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania:

1) do dnia 31 grudnia 2008 r. – sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia;

2) do dnia 31 października 2008 r.- czynności objęte do dnia 30 czerwca 2008 r. zwolnieniem z obowiązku ewidencjonowania wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 245, poz. 1807), których nie dotyczą poz. 5, 9, 15, 16, 18-20, 23 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Czytaj całość…